Zpracování a ochrana osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel

Provozovatel: JN plus, s. r. o., Valachovej 3 841 01 Bratislava, IČO: 52368475, DIČ: 2120999859, IČ DPH: SK2120999859

Kontaktní údaje provozovatele: info@orthopuzzle.cz, +421 911 585 858

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob a zodpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR). Provozovatel přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů:
a) orgány veřejné moci nebo veřejnoprávní instituce (např. soudy, úřady, orgány činné v trestním řízení a podobně)
b) obchodní partneři v oblasti administrativy (např. účetnictví, personalistika, právní služby a další)
c) IT obchodní partneři (např. provoz serverů, informačních systémů a další)
d) obchodní partneři v oblasti reklamy a marketingu
e) obchodní partneři v oblasti doručení poštovních a kurýrních zásilek

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace může být uskutečněn, pokud Komise rozhodla, že třetí země nebo její území nebo mezinárodní organizace zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Seznam je dostupný na následujícím odkazu: seznam zemí poskytujících přiměřené záruky ochrany osobních údajů podle rozhodnutí Evropské komise.

Pokud se zpracování osobních údajů uskutečňuje do země, která není na tomto seznamu, přenos osobních údajů do těchto zemí se uskutečňuje, jen pokud provozovatel nebo zprostředkovatel v dané zemi poskytl přiměřené záruky, a za podmínky, že dotčené osoby mají k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy.

Seznam příjemců v třetích zemích

V seznamu naleznete označení příjemce, identifikaci země příjemce a odkaz (link) na přiměřené nebo vhodné záruky ochrany osobních údajů. Existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany osobních údajů pro danou třetí zemi si ověříte na stránce https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

 1. Facebook (Meta), USA – https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update
 2. Google, USA – https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Práva dotčené osoby

Práva dotčené osoby vymezuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochraně osobních údajů. Jedná se o následující práva:

 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas,
 • právo podat návrh na zahájení řízení dozorovému orgánu,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo námitat zpracování osobních údajů,
 • právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, stejně jako právo na informaci, zda existuje takovéto rozhodování

Pro bližší informace ohledně ochrany osobních údajů, stejně jako kvůli uplatnění vašich práv jako dotčené osoby nás prosím kontaktujte na výše uvedené kontaktní údaje.

Informační systémy (IS)

IS Zákazníci

V informačním systému „IS Zákazníci“ zpracováváme osobní údaje dotčených osob, které si od nás objednaly poskytnutí služeb, nebo dodání produktu. V tomto informačním systému zpracováváme také osobní údaje dotčených osob, které projevily zájem o poskytnutí služeb, nebo dodání produktu, např. zasláním emailu, nebo odesláním kontaktního formuláře na naší webové stránce.

Účel zpracování osobních údajů: Poskytnutí služeb nebo dodání produktu zákazníkům (nyní a v budoucnosti), vystavení daňových dokladů zákazníkům.

Právní základy zpracování osobních údajů:

 • Zpracování je nevyhnutelné na plnění smlouvy a opatření před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písmena b) GDPR
 • Zpracování je nevyhnutelné na splnění zákonné povinnosti provozovatele ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písmena c) GDPR (např. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty).

Doba uchovávání osobních údajů: Osobní údaje nezbytné na splnění zákonné povinnosti provozovatele jsou zpracovávány na dobu, kterou upravuje daný právní předpis (např. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty). Ostatní osobní údaje v tomto informačním systému jsou s ohledem na možné budoucí poskytnutí služeb, nebo prodej produktů dotčené osobě zpracovávány po dobu, pokud nemá provozovatel vědomost, že dotčená osoba již nevyužije v budoucnosti služby nebo nenakoupí produkty provozovatele. Kontaktní osobní údaje dotčené osoby (email, telefon a další) jsou dále zpracovávány také v „IS Kontakty zákazníků“ na účely marketingové komunikace s dotčenou osobou po předchozím vztahu, na právním základě oprávněného zájmu provozovatele (marketingová komunikace).

IS Marketing

V informačním systému „IS Marketing“ zpracováváme kontaktní osobní údaje dotčených osob, které projevily zájem o informace od nás, např. prostřednictvím zadání emailové adresy na naší webové stránce.

Účel zpracování osobních údajů: informování o službách/produktech provozovatele nebo jeho partnerů, nebo poskytnutí jiných informací, které jsou spojeny s podnikatelskou činností provozovatele.

Právní základ zpracování osobních údajů: dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písmena a) GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů: Osobní údaje v tomto informačním systému jsou zpracovávány po dobu, pokud má dotčená osoba zájem o informace od provozovatele. Nezájem o informace od provozovatele dotčená osoba vyjádří odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu může uskutečnit kontaktováním provozovatele. Neodvolání souhlasu se považuje za přetrvávající zájem dotčené osoby o informace od provozovatele.

IS Kontakty zákazníků

V informačním systému „IS Kontakty zákazníků“ zpracováváme kontaktní osobní údaje dotčených osob, které v minulosti využily naše služby, nebo nakoupily naše produkty.

Účel zpracování osobních údajů: informování o službách/produktech provozovatele nebo jeho partnerů, nebo poskytnutí jiných informací, které jsou spojeny s podnikatelskou činností provozovatele.

Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na účel oprávněných zájmů provozovatele, ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písmena f) GDPR. Oprávněný zájem provozovatele je marketingová komunikace.

Doba uchovávání osobních údajů: Osobní údaje v tomto informačním systému jsou zpracovávány po dobu, pokud má dotčená osoba zájem o informace od provozovatele. Nezájem o informace od provozovatele může dotčená osoba vyjádřit kontaktováním provozovatele.

0