Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:

Obchodní jméno: JN Plus, s.r.o.

Adresa: Valachovej 3, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka

IČO: 52 368 475

DIČ: 2120999859

IČDPH: SK2120999859

Zápis v OR: OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo 136905 / B

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu / IBAN: SK0775000000004027040959

Telefon: +421 911 585 858

E-mail: info@orthopuzzle.sk, eshop@orthopuzzle.sk

Jednající: Natália Pašková, společník a jednatel

Juraj Paška, společník a jednatel

(Dále jen “Prodávající”)

tímto vydává následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”), které nabývají účinnosti níže uvedeného dne:

Článek I.

Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

1.1. Prodávající je obchodní společností, která se v rámci své podnikatelské činnosti mimo jiné zaměřuje na koupi zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nespecializovaných (velkoobchod).

1.2. Prodávající provozuje internetový obchod, dostupný na internetových stránkách – doméně Prodávajícího www.orthopuzzle.sk, jejíž primární funkcí je informovat třetí osoby o sortimentu zboží Prodávajícího a umožnit třetím osobám vyhledání, zobrazení, výběr a objednání zboží Prodávajícího (dále jen jako “E-shop “).

1.3. Zbožím jsou pro účely těchto VOP všechny produkty, o kterých Prodávající zveřejňuje informace prostřednictvím E-shopu, a které si mohou třetí osoby prostřednictvím E-shopu objednat (dále jen “Zboží”).

1.4. Kupujícím je pro účely těchto VOP fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím E-shopu objednala Zboží způsobem a postupem podle článku II. těchto VOP (dále jen “Kupující”).

1.5. Kupujícím ve smyslu těchto VOP může být:

spotřebitel, kterým je pro účely těchto VOP fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen “Spotřebitel”),
fyzická osoba – podnikatel, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, a proto nemá status spotřebitele nebo
právnická osoba, která nemá status spotřebitele.
1.6. Kupní smlouva je pro účely těchto VOP smlouva uzavřena způsobem a postupem podle článku II. těchto VOP, na jejímž základě vznikne Prodávajícímu povinnost odevzdat Kupujícímu Zboží a Kupujícímu vznikne povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu (dále jen “Kupní smlouva”).

1.7. Účelem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě Zboží prostřednictvím E-shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující odesláním elektronické objednávky Zboží podle článku II. těchto VOP Prodávajícímu potvrzuje, že se s těmito VOP důkladně seznámil a souhlasí s jejich obsahem.

1.8. Orgánem dozoru, který vykonává kontrolu nad činností Prodávajícího při jeho podnikatelské činnosti i při provozování E-shopu je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Bajkalská 21 / A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru a Právní odbor, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

1.9. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (v případě pokud je Kupujícím Spotřebitel) výslovně neupravené těmito VOP se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

1.10. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (v případě pokud Kupujícím není Spotřebitel) výslovně neupravené těmito VOP se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Uzavření Kupní smlouvy

2.1. K uzavření Kupní smlouvy na Zboží dojde tak, že Kupující prostřednictvím internetové stránky E-shopu postupem podle bodu 3 tohoto článku těchto VOP vyplní a odešle Prodávajícímu závazný objednávkový formulář nacházející se na E-shopu s volbou vybraného Zboží (dále jen jako “Objednávka”) , na internetové stránce e-shopu se Kupujícímu následně zobrazí potvrzení Objednávky a Prodávající Objednávku Kupujícímu potvrdí e-mailovou zprávou. Za závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy se považuje Kupujícím vyplněná a odeslaná Objednávka.

2.2. Prezentace Zboží na web stránce E-shopu nepředstavuje právně závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, ale nezávazný on-line katalog Prodávajícího.

2.3. Postup Kupujícího při vytvoření Objednávky je následující:

Zboží si Kupující vybírá na internetové stránce E-shopu kliknutím na sekci označenou jako “Obchod”, v níž je zobrazen sortiment Zboží, který si kupující může objednat prostřednictvím E-shopu.
Kliknutím na zobrazení konkrétního Zboží má Kupující možnost seznámit se s hlavními vlastnostmi konkrétního Zboží, s množstvím, složením, výměrou, popisem konkrétního Zboží jakož i s dalšími potřebnými informacemi a cenou konkrétního Zboží včetně DPH.
V případě zájmu o vybraný Zboží klikne Kupující na ikonu “Přidat do košíku”.
Po kliknutí na ikonu “Zobrazit košík” se Kupujícímu zobrazí sumář košíku, který obsahuje cenu vybraného Zboží včetně DPH a informaci o doručení vybraného Zboží kurýrem DPD, přičemž má Kupující možnost zadat místo doručení pro účely výpočtu a zobrazení ceny za doručení Zboží. Po zadání místa doručení se Kupujícímu v sumáře košíku zobrazí cena za Zboží včetně DPH a ceny dopravy.
Následně kupující klikne na ikonu “Zkontrolovat a objednat”, čímž ho internetová stránka E-shopu přesměruje na formulář, ve kterém je třeba vyplnit fakturační údaje (Jméno a Příjmení / Název společnosti, Země, Ulice, PSČ, Město, Telefon, E- mailová adresa). Kupujícímu se současně zobrazí sumář Objednávky s informacemi o vybraném zboží (produktu), mezisoučtu, dopravě, doručení kurýrem DPD, zpoplatnění dobírky a celkové ceně spolu.
2.4. Kupující pak musí vybrat, zda uhradí Prodávajícímu kupní cenu za vybraný Zboží přímým vkladem na účet nebo dobírkou (platbou v hotovosti při převzetí zásilky). V případě, že si Kupující vybere možnost platby přímým vkladem na účet Prodávajícího, je upozorněn na to, že:

po odeslání Objednávky je nutné poslat platbu přímo na bankovní účet Prodávajícího,
na identifikaci platby je třeba použít číslo Objednávky a
Objednávka nebude odeslaná pokud peníze nedorazí na účet prodávajícího.
2.5. Pokud Kupující souhlasí s druhem Zboží / ů, množstvím Zboží / ů, cenou za Zboží / y a VOP, kliknutím na ikonu “Odeslat s povinností platby” se Objednávka stane závaznou.

2.6. Kupujícímu se po odeslání Objednávky v E-shopu v souladu s bodem 3. tohoto článku těchto VOP zobrazí Potvrzení Objednávky a zároveň mu bude zaslán automaticky generovaný e-mail s informacemi k Objednávce spolu s VOP.

2.7. Kupní smlouva je uzavřena na základě automaticky generovaného závazného potvrzení objednávky a potvrzení Prodávajícího. Prodávající je povinen potvrdit Kupujícímu e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce Kupujícího) obsah Objednávky Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy nedošlo.

2.8. Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího i telefonicky na telefonním čísle uvedeném v Objednávce v záležitostech týkajících se nebo souvisejících s Objednávkou a / nebo s Kupní smlouvou.

2.9. Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím E-shopu, tj s využitím prostředků dálkové komunikace. Náklady na prostředky dálkové komunikace se neliší od sazby poskytovatele internetového nebo telefonického připojení a Prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena je uvedena v E-shopu při zobrazení konkrétního Zboží v době uskutečnění Objednávky, v Objednávce a v potvrzení Objednávky. Kupní cena nemůže být po potvrzení Objednávky Prodávajícím změněna.

3.2. Všechny ceny uvedené v E-shopu jsou uváděny v měně EUR, včetně daně z přidané hodnoty. Platba kupní ceny se uskutečňuje v měně EUR.

3.3. Za Zboží objednané v E-shopu je možné platit následujícími způsoby:

platbou bezhotovostní převodem na účet Prodávajícího, přičemž při této možnosti platby Prodávající zasílá Zboží Kupujícímu až po přijetí úhrady převodem na účet Prodávajícího v bance: Československá obchodní banka, a.s., IBAN: SK0775000000004027040959,
na dobírku při převzetí objednaného Zboží od kurýra.
3.4. Zvolený způsob zaplacení kupní ceny je po uskutečnění Objednávky možné měnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

Článek IV.

Hlavní vlastnosti Zboží

Hlavní vlastnosti Zboží

4.1. Prodávající prohlašuje, že jasným, srozumitelným a jednoznačným způsobem informuje Kupujícího před odesláním objednávky o hlavních vlastnostech Zboží na webové stránce E-shopu (www.orthopuzzle.sk).

4.2. Zároveň tímto Prodávající poučuje Kupujícího, že má právo po převzetí Zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v “kamenném” obchodě a to v rozsahu nezbytném pro zjištění vlastností Zboží.

4.3. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě pokud dojde ke snížení hodnoty Zboží v důsledku takového zacházení s Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností Zboží po jeho převzetí, kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, která na zboží vznikne.

Článek V.

5.1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží nejpozději do 7 dnů, přičemž běh dodací lhůty může začít následovně:

v případě pokud je kupní cena za Zboží Kupujícím hrazena na dobírku, začíná dodací lhůta běžet dnem uzavření Kupní smlouvy,
pokud je kupní cena za Zboží hrazena Kupujícím platbou převodem na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tzn. od připsání celé částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
5.2. Kupující je povinen převzít Zboží v místě, které je uvedeno v potvrzení Objednávky.

5.3. Prodávající zašle Kupujícímu spolu se Zbožím fakturu (daňový doklad), návod k použití Zboží jakož i ostatní dokumenty příslušející ke Zboží, tzn. může jít o dokumenty obsahující například údaje o způsobu použití Zboží, nebezpečí z nesprávného použití Zboží a podobně.

5.4. Za místo plnění Prodávajícího (místo dodání Zboží) se považuje místo, do kterého je Zboží dodáváno na základě požadavku Kupujícího uvedené v Objednávce.

5.5. Prodávající realizuje dopravu ke Kupujícímu prostřednictvím přepravce – obchodní společnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o, se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498.

5.6.Výšku nákladů spojených s dodáním Zboží může Kupující zjistit při provedení objednávky v souladu s článkem II. bod 3 písmeno d) těchto VOP.

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za Zboží. Odpovědnost za škody způsobené na Zboží přechází na Kupujícího v momentě, kdy převezme Zboží od Prodávajícího. V případě, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím Zboží, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží v době, kdy mu Prodávající umožnil nakládat s Zbožím a Kupující Zboží nepřevzal.

5.8. Zboží nabízené Prodávajícím v E-shopu se považuje za obecně dostupný. Ve výjimečných případech, např. pokud je určité zboží objednané různými Kupujícími současně, nelze vyloučit, že zboží již není k dispozici. O této skutečnosti je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího. V takovém případě se Kupní smlouva automaticky ruší zcela nebo v části týkající se nedostupného zboží.

Článek VI.

Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě zjevné slovní, číselné nebo technické chyby v ceně Zboží. Za takovou zjevnou chybu se považuje zejména zjevně odlišná cena jako běžná cena pro daný typ nebo druh zboží.

6.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že se Zboží objednané Kupujícím již nevyrábí, resp. Zboží je z jiného objektivního důvodu nedostupný.

6.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud si Kupující nepřevezme objednané Zboží řádně a včas nebo se objednané Zboží vrátí zpět Prodávajícímu jako nedoručený. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nákladů na přepravu, které mu vznikly v souvislosti s neúspěšným dodáním objednaného Zboží.

6.4. Za platné odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy se považuje odeslání písemného oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce Kupujícího

Článek VII.

Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě zjevné slovní, číselné nebo technické chyby v ceně Zboží. Za takovou zjevnou chybu se považuje zejména zjevně odlišná cena jako běžná cena pro daný typ nebo druh Zboží.

7.2. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem se v plném rozsahu řídí ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

7.3. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží. V případě, že Spotřebitel využije právo na odstoupení od Kupní smlouvy, je povinen informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy, a to e-mailem na e-mailovou adresu info@orthopuzzle.sk nebo eshop@orthopuzzle.sk. Pro tento účel je Spotřebitel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je dostupný na webu E-shopu.

7.4. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy podle bodu 3. tohoto článku těchto VOP.

7.5. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou pokud Spotřebitel odešle oznámení o výkonu práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty podle bodu 3. tohoto článku těchto VOP.

7.6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po přijetí oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem podle bodu 3. tohoto článku těchto VOP, zaslat Spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

7.7. V případě, že Spotřebitel odstoupil od Kupní smlouvy, je povinen zaslat zakoupen Zboží zpět Prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zaslat Prodávajícímu Zboží na vlastní náklady prostřednictvím běžného poštovního balíku na adresu Prodávajícího Valachovej 3, 841 01 Bratislava – městská část Dúbravka.

7.8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, Spotřebitel bere na vědomí, že při odstoupení od Kupní smlouvy, nese Spotřebitel veškeré náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám.

7.9. V případě, že Spotřebitel odstoupil od Kupní smlouvy, Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

7.10. Prodávající nemá povinnost přebírat vráceno Zboží, který mu byl Spotřebitelem zaslán prostřednictvím dobírky. Vrácené Zboží musí být nepoužité a nepoškozené. V případě, že Spotřebitel vrátí Zboží poškozen nebo ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl Prodávajícím odeslán, Prodávající je oprávněn vrátit Spotřebiteli kupní cenu sníženou o náklady potřebné k uvedení Zboží do řádného stavu, resp. sníženou o náhradu způsobené škody.

7.11. Spotřebitel souhlasí s tím, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny platby podle bodu 9. tohoto článku těchto VOP bezhotovostním převodem na bankovní účet Spotřebitelské který spotřebitel uvede Prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od Kupní smlouvy. Jiný způsob vrácení kupní ceny je přípustný jen výjimečně, a to na základě zvláštní dohody Prodávajícího a Spotřebitele.

7.12. V případě, že Spotřebitel odstoupil od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli platby podle bodu 9. tohoto článku těchto VOP před tím, než mu je zakoupen Zboží doručen zpět nebo před tím, než Spotřebitel prokáže zaslání zakoupeného Zboží zpět Prodávajícímu.

7.13. Podle ust. § 7 odst. 6 Zákona č. 102/2014 Sb. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Spotřebitelské Zboží vyrobeného na míru nebo Zboží určeného speciálně pro jednoho Spotřebitele, nebo prodej Zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, nebo prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost za vady, reklamace

8.1. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při jeho převzetí Kupujícím, jakož i za vady, které se vyskytnou na Zboží v jeho záruční době. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci e-mailem, a to na e-mailovou adresu info@orthopuzzle.sk nebo eshop@orthopuzzle.sk. Při uplatnění reklamace je Kupující oprávněn uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace podle bodu 6. tohoto článku těchto VOP.

8.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží

8.3. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci týkající se množství Zboží, poškození obalu Zboží nebo chybné dodávky Zboží nejpozději do 24 hodin od obdržení zásilky.

8.4. Reklamované Zboží je Kupující povinen vrátit zpět Prodávajícímu bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků.

8.5. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o oprávněnosti reklamace a o způsobu vyřízení reklamace, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího, resp. telefonicky na telefonním čísle Kupujícího. Způsob vyřízení reklamace je Prodávající povinen určit ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:

doplněním chybějícího Zboží,
výměnou vadného Zboží,
vrácením kupní ceny za vadné Zboží,
vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny Zboží,
odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží.
8.7. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené Kupujícím při uplatnění reklamace.

8.8. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného Zboží Prodávajícím. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu E-shopu.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost oznámení změny VOP se považuje za splněnou dnem zveřejnění změny, resp. dnem zveřejnění nového znění VOP na webu E-shopu.

9.3. V případě, že je jakékoliv ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnosti, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP. V takovém případě se bude postupovat podle jiného ustanovení těchto VOP, resp. podle ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.

9.4. Případné spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem je možné řešit i formou alternativního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. V takovém případě je Spotřebitel oprávněn kontaktovat subjekt alternativního řešení sporů, kterým je například SOI, resp. jiná oprávněná právnická osoba.

0